Tuesday, 09 Feb 2016
You are here:

เทคนิคจากศิษย์เก่า วี อาร์ คาเด็ท

นายร้อยตำรวจหญิง

สำรองที่นั่งเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต หมายเลขบัญชี 497-0-17336-2 (กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หลังการโอนเงิน พร้อมเก็บเอกสารการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานในวันเปิดเรียน)

 

ทดสอบตาบอดสี

ภาพกิจกรรมวี อาร์ คาเด็ท


  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้

๑.  การสอบรอบแรก  เป็นการสอบภาควิชาการ  วิชาที่สอบได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษาตามหลักสูตรไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  (ม. ๓)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวนของข้อสอบรายวิชาอาจแตกต่างไปในแต่ละปี แต่สามารถคาดการณ์ได้โดยทั่วไป ดังนี้

๑.๑  วิชาคณิตศาสตร์  (คะแนนเต็ม  ๒๕๐  คะแนน)  เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น
๑.๒  วิชาวิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม  ๒๕๐  คะแนน)  เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น
๑.๓  วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น
๑.๔  วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น

เกณฑ์คะแนนสอบภาควิชาการ เตรียมทหาร ปี ’55

วิชา\เหล่า

ทบ.

ทร.

ทอ.

ตร.

วิทยาศาสตร์

220

220

220

200

คณิตศาสตร์

220

220

220

200

ภาษาอังกฤษ

150*

160*

140*

150

ภาษาไทย+สังคม

110

100

120

150

รวม

700

700

700

700

* หากสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ถือว่าสอบรอบแรกไม่ผ่าน ข้อมูล ณ ปี 2556

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการผ่าน  โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการรวมสูงสุดมาตามลำดับไว้จำนวนหนึ่ง  แล้วประกาศรายชื่อเพื่อให้เข้าสอบรอบสองต่อไป๒.  การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย  ตรวจสอบประวัติ  ทดสอบบุคลิกภาพ  สอบพลศึกษา  สอบสัมภาษณ์  และวัดขนาดร่างกาย  มีรายละเอียดดังนี้
     
๒.๑  การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย  ตามสถานที่ วัน  เวลา  ที่จะประกาศให้ทราบ  ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิผลการตรวจร่างกาย  ถือความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นเด็ดขาด  จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจ  หรือได้รับใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง     นอกจากการตรวจร่างกายแล้วจะมีการฉาย  X – RAY  ตรวจโลหิต  ตรวจปัสสาวะและอื่น ๆ  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าตรวจร่างกายตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด  ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษ  นอกเหนือจากการตรวจธรรมดาผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
สำหรับเหล่าตำรวจ ในวันตรวจร่างกายจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัคร  เพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และยังต้องตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่อีกทางหนึ่งด้วย  หากผู้ใดมีประวัติเคยถูกลงโทษหรือความประพฤติไม่ดีตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติ  จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้

คำเตือน
(๑)  ในตอนเช้าวันตรวจร่างกาย  ไม่ควรรับประทานอาหารหวานจัด  เพราะอาจทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ
(๒)  ก่อนตรวจร่างกาย  ห้ามรับประทานยาแก้ไอทุกชนิด  หรือยากระตุ้นกำลัง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ  และหลอดเลือดได้
(๓)  ห้ามผู้สมัครใส่  CONTACT  - LENS  ไปตรวจสายตา

     
๒.๒  การทดสอบบุคลิกภาพ  ไม่มีคะแนนถือเกณฑ์  ได้ – ตก  โดยใช้แบบทดสอบที่คณะอนุกรรมการกำหนด
     
๒.๓  การสอบพลศึกษา  เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย   มีคะแนนเต็ม (แต่ละเหล่าไม่เท่ากัน)  คะแนนที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงตามลำดับ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทดสอบในแต่ละประเภทที่ผู้สอบปฏิบัติได้สำเร็จหรือจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ  สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจาการทดสอบทุกประเภทต่ำกว่าที่แต่ละเหล่ากำหนด หรือสอบว่ายน้ำ  ๕๐  เมตร  หรือวิ่ง  
๑,๐๐๐  เมตร  ไม่ถึงหรือทำเวลาไม่ได้ตามที่กำหนดถือว่าสอบตกให้คัดออก  (คะแนนผลการสอบพลศึกษาจะไม่นำไปรวมกับคะแนนการสอบข้อเขียน   ยกเว้น เหล่าทหารบก ที่จะคิดคะแนนรอบสองเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด)
ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกประเภท  ถ้าขาดสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง  ถือว่าสอบตกและจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียน